Sfinansowanie inwestycji zamierzonych przez przedsiębiorcę wymaga nakładów finansowych, które mogą przekraczać możliwości firmy. W takiej sytuacji przedsiębiorca może ubiegać się w banku o kredyt inwestycyjny.

Kredyty inwestycyjne zaliczane są do kredytów długoterminowych. Ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego przedsiębiorca może sfinansować wydatki przeznaczone na rozwój firmy lub wydatki, które ponosi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki uzyskane z kredytu inwestycyjnego może przeznaczyć na:
◦ budowę nowej linii produkcyjnej;
◦ modernizację istniejącej linii produkcyjnej;
◦ zakup nieruchomości;
◦ zakup urządzeń lub maszyn;

Ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego przedsiębiorca może nabyć także papiery wartościowe, zakupić niezbędną licencję lub patent.
W zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy bank może wypłacić środki z przyznanego kredytu inwestycyjnego jednorazowo lub w transzach.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kredyt?

Przedsiębiorca musi przekonać bank, że planowa przez niego inwestycja przyniesie określone zyski. Dlatego konieczne jest przygotowanie i przedstawienie biznesplanu oraz kosztorysu planowanej inwestycji. Bank może dodatkowo zażądać wniesienia wkładu własnego. Jego wysokość jest różna, banki ustalają go na poziomie od 10 do 20% planowanej inwestycji. Co więcej chodzi tutaj o kwotę netto.

Jaki kredyt można otrzymać?

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o standardowy kredyt inwestycyjny. W ofercie dla przedsiębiorców znajdują się także celowe kredyty inwestycyjne. Do proponowanych najczęściej celowych kredytów należą:
◦ termomodernizacyjne;
◦ na zakup nieruchomości;
◦ na sfinansowanie środków transportu.

Jakie przedsiębiorstwo może skorzystać z kredytu inwestycyjnego?

O kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się właściciele zarówno dużych, średnich, jak również małych firm. Wielkość firmy nie ma dla banku znaczenia. Najczęściej o kredyty inwestycyjne ubiegają się właściciele średnich i małych firm. Minimalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy.